Hoppa till innehåll

Vad är en samfällighet?

I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och städdagar där alla grannar träffas. Den ringa kostnaden samfälligheten medför är en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö.

Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfälligheten. En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom. Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. I vårt fall har vi bla att förvalta:

• Vägar och gångvägar inom området
• Kvarterslokalen
• Belysningsanläggning
• Våra lekplatser och grönområden
• Garage och parkeringar

För förvaltningen tar samfälligheten ut en avgift, för närvarande 12000 kr/fastighet/år. Avgiften går till underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatser, snöskottning på vintern, containrar vid städdagar, sophämtning, värme, el och vattenavgift för våra garage och kvartersgården. Föreningen har en ordinarie stämma eller även kallad årsmöte per år. Vår stämma infaller i mars då en styrelse väljs vars uppgift är att:

• förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
• föra redovisning över föreningens räkenskaper
• föra förteckning över ägare till delägande fastigheterna
• årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet
• i övrigt uppfylla vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Här nedan har vi samlat dokument från bildandet av vår gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening,
men läs först välkomstbrevet till nya medlemmar.

aktbilaga A    — Ansökan om anläggningsförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning inom Taggtickan 1 m fl avseende i avtal 25-1983 under punkterna B.5 och B.8.e.

aktbilaga PR — Protokoll över anläggningsförrättningen

aktbilaga AB — Anläggningsbeslut

aktbilaga B    — Avtal 25-1983 om marköverlåtelse mellan kommunen och PLATZER

kartbilaga B  — Servitut som belastar anläggningen (tillhör aktbilaga B)

     aktbilaga C  —   Exempel på köpekontrakt.

  .                             Finns ej på webben pga GDPR. Se Ditt eget kontrakt.

     aktbilaga D  —   Sammandrag av köparförteckning.

  .                             Finns ej på webben pga GDPR. Kontakta styrelsen om Du vill se den.

aktbilaga E1 — Beskrivning över gemensamhetsanläggning avsedd att inrättas för

.  .                            Taggtickan 2 t.o.m. Taggtickan 61 inom Östra Balltorp i Fässbergs församling, .                               Mölndals kommun

aktbilaga E2   — Karta över ytor som ingår i gemensamhetsanläggningen

aktbilaga E3   — Nybyggnadskarta för Taggtickan

aktbilaga E4   — Karta som visar servituten för kommunens VA-ledningar

aktbilaga E5   — Karta över situationsplanen för Taggtickan

aktbilaga E6   — Karta som visar vattenledningarna i och kring A-gården

aktbilaga E7   — Karta som visar vattenledningarna i och kring B-gården

aktbilaga E8   — Karta visar vattenledningarna i och kring C-gården

aktbilaga E9   — Karta visar vattenledningarna i och kring D-gården

     aktbilaga F     — Delgivningsförteckning för kallelsen.
  .                             Finns ej på webben pga GDPR.Kontakta styrelsen om Du vill se den.

aktbilaga G    — Medgivande från byggnadsnämnden

aktbilaga H    — Panträttsinnehavarens (SEB) medgivande

     aktbilaga I      — Närvarolistan för anläggningsförättningen och bildandet av samfälligheten.       .                             Finns ej på webben pga GDPR. Kontakta styrelsen om Du vill se den.

Protokoll från bildandet av samfälligheten

Gamla stadgar          — 1984-10-30 styrkt kopia

Gamla stadgar          — 1984-10-30 original

Stadgar          — 2023-03-07 stämplat original

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter


Senast ändrad av Per (238) 2024-03-18