Hoppa till innehåll

Ladda elbil i föreningens garage

(Senast ändrad av Per 2022-10-21)

Att tänka på innan Du skaffar elbil

Föreningens elnät är klent.

Om bilen endast kan laddas med en-fas kan Du inte räkna med att ladda mer än 1 mil/timme.

Om bilen kan laddas med 3-fas kan Du inte räkna med att ladda med mer än 3 mil/timme.

Hur många mil Du kan ladda per dygn beror på hur många grannar Du har som också vill ladda sin elbil.
Om alla i föreningen hade elbil skulle var och en bara kunna ladda 5 mil per dygn eller 2 mil per natt.

Du får av brandsäkerhetsskäl inte ladda Din elbil med en så kallad mormorskabel kopplad till det vanliga eluttaget i garaget.

Du får inte ändra elinstallationer i garaget utan att först fått klartecken från styrelsen.

Du får inte ladda Din elbil om det inte finns en fast inkopplad elmätare till all utrustning i garaget (frånsett takbelysningen och elektrisk garageport).

Läs mer här nedan..

Förutsättningar

 1. Enligt anläggningsbeslutet (1984-10-30) för vår samfällighet äger samfälligheten all elutrustning inom garagen i form av ledningar, eluttag, strömbrytare, armaturer och dyligt.DET ÄR SÅLEDES INTE TILLÅTET ATT ÄNDRA NÅGOT I GARAGENS ELINSTALLATIONER UTAN ATT FÖRST INHÄMTA STYRELSENS GODKÄNNANDE.
  FÖR ATT FÅ STYRELSENS TILLSTÅND KRÄVS ATT DU SKRIVER PÅ EN VILLKORSBILAGA SOM DU HITTAR PÅ DENNA LÄNK.
 2. Den ursprungliga elinstallationen i våra garage är inte dimensionerad för laddning av elbilar.
 3. I varje garage finns från början ett så kallat Schukouttag.
  Visserligen står det att uttaget tål 16A, men då avses kortvarig belastning. Är uttaget gammalt och sitter i en tidvis fuktig miljö, som i våra garage, oxideras uttagets mettaliska kontaktdelar. Det medför att resistansen i kontaktytorna ökar. Det i sin tur medför att kontakten blir varm när det går ström genom den. Om stickproppen dessutom är oxiderad ökar risken för överhettning ännu mer.
 4. I den ursprungliga installationen saknas det separata elmätare för våra garage.
 5. Det finns för närvarande så få laddningsbara elbilar i vår förening att föreningen inte kan stå för några kostnader förknippade med elbilsladdning i föreningens garage.
 6. Föreningens tre elmätare har timavläsning, så vi märker när det laddas elbilar.

Lösning

Att ladda elbilen i garaget är dock ingen omöjlighet förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Förutom nedanstående måste alla förordningar från elsäkerhetsverket följas.Du måste vara införstådd med att föreningen inte får belastas ekonomiskt vare sig av installations- eller driftskostnader för Din elbilsladdning.

 1. Du måste vara införstådd med att föreningen inte får belastas ekonomiskt vare sig av installations- eller driftskostnader för Din elbilsladdning.
 2. Allt installationsarbete måste utföras av en behörig elektriker
 3. Elektrikern måste utföra arbetet i egenskap av anställd medarbetare på ett företag som är registrerat på Elsäkerhetsverket för dena sorts arbete. (som uppdragsgivare är man skyldig att gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida och kontrollera detta.)
 4. Alla elluttag och annan elektrisk utrustning (exklusive den ursprungliga takbelysningen) måste vara kopplade till en elmätare för Ditt garage.
 5. Matningen av strömmen till elmätaren måste ske via separat kablage till egna säkringar i garagelängans elcentral.
 6. Du måste minst varje kvartal redovisa elförbrukningen och utan anmodan betala föreningens självkostnadspris för strömmen.
 7. Du måste ha en fast installerad jordfelsbrytare för laddboxen..
 8. Din laddutrustning måste ha inbyggt skydd mot likströmsläckage eftersom ett läckage av likström från bilen kan medföra att den vanliga jordfelsbrytaren (typ A) inte fungerar.
 9. En portabel ”laddare” (s.k. mormorskabel) får inte anslutas till garagets Schukokontakt.
 10. Du måste vara införstådd med att när fler medlemmar vill ladda sin elbil blir det nödvändigt att införa någon form av lastbalansering. Exempelvis kan det bli tal om att begränsa vilka tider Du får ladda Din bil. Detta kan innebära att Du måste komplettera Din laddutrustning med någon form av styrning. Lastbalansering blir enklare och billigare om Din laddbox kan slås på/av genom att en extern lågspänningskrets sluts/bryts och att laddboxen kan kommunicera med protokollet OCPP (Open Charge Point Protocol) version 2 och senare.
 11. Om huvudsäkringarna till garagområdet måste höjas på grund av laddning av elbilar måste Du solidariskt med de andra som ladar elbilar i Ditt garageområde stå för föreningens höjda fasta avgift till nätägaren.
 12. När det blivit så många som laddar elbil att den disponibla laddningen per garage blir orimligt låg måste Du vara införstådd med att Du måste vara med och betala för bl.a. nytt kablage till garagelängorna.(Se även punkt 1 ovan).

 …

Kommentarer

För grannsämjans skull är det viktigt att ingen skall få anledning att tro att någon laddar sin elbil gratis på föreningens bekostnad.

Vi har varit i kontakt med Energimarknadsinspektionen som säger att det är OK för en samfällighetsförening att ta betalt för strömmen till elbilsladdning. De hänvisar till 

Undantag från kravet på nätkoncession – IKN (Se pragraf 31) och

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) (Se paragraferna 22b och 31).

Av skattetekniska skäl tror vi dock att föreningen endast får ta ut självkostnadspris.

Att låta en utomstående operatör sätta upp sina laddboxar hos oss är ett osäkert alternativ eftersom vi då blir bundna till den operatörens pris för strömmen.

Den tekniska utvecklingen när det gäller laddinfrastruktur går mycket snabbt. Därför bäst att skynda långsamt och under tiden söka provisoriska lösningar som är så framtidssäkra som möjligt.

I massmedia har man under vintern 2018/2019 kunnat läsa om samfällighetsföreningar vars anläggningsbeslut varit skrivna på ett sätt som inte tillåter laddning av elbilar.

Som tur är gäller det inte oss.

I massmedia har man också kunnat läsa om att laddning av elbilar orsakat bränder. Vad som inte framgått tydligt är att orsaken varit dåliga vägguttag och/eller dåliga stickproppar.

(Se därför föreningens villkor ovan.)

Kontakta Per Scherman (238) eller någon annan i styrelsen för information och godkännande innan Du låter installera elmätare och laddutrustning i Ditt garage.

Men läs först noggrant igenom innehållet i nedanstående länkar

Klicka här för att se underlag till offertförfrågan

KLICKA HÄR FÖR ATT SE DE VILLKOR DU MÅSTE ACCEPTERA

Priset för elen kan variera månad för månad.
Om Du inte betalar för en kalendermånad i taget så ska Du betala det högsta priset som varit under perioden.