Hoppa till innehåll

Elbilsladdningsutredningen 2021

(Denna sida är senast uppdaterad 2021-08-01)

Årsmötet 2021-03-23 gav styrelsen i uppdrag att ”starta upp en utredning om hur föreningen ska hantera laddning av elbilar”.

Du får mycket gärna hjälpa till med synpunkter och förslag.

Här är några länkar till myndigheter:

Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forbattrade-mojligheter-for-hemmaladdning-av-elfordon/

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform https://www.regeringen.se/491e43/contentassets/e3529321697545e381b932b9012cf63d/uppdrag-att-analysera-och-foresla-atgarder-for-battre-tillgang-till-laddinfrastruktur-for-hemmaladdning-oavsett-boendeform

LADDNINGSPUNKTER OCH ANNAN NY TEKNIK I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529853/FULLTEXT01.pdf

Lantmäteriets roll vid uppförande av laddmöjligheter inom samfälligheter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/lantmateriets-roll-vid-uppforande-av_H811204

Lantmäteriet om elbilsladdning (Se speciellt avsnitt 3 )

Lantmäterimyndigheten i Helsingborg (Går det att upplåta en gemensamhetsanläggning för elbilsladdning?)

Här är en länk till Fastighetstidningen:

Stelbent regelverk slår mot elbilsladdning
https://fastighetstidningen.se/stelbent-regelverk-slar-mot-elbilsladning/

Ett rättsfall:

Argumentation i ärende  AB181164

Förrättningsbeslut i ärende AB181164

Erfarenheter från en samfällighetsförening:

Sjöbrisens  erfarenheter

Öppna gärna samtliga länkar ovan och läs igenom så mycket Du orkar.

När Du gjort det kanske följande nyckelord kan inspirera till kommentarer Du vill dela med Dig av:

Mål, förutsättningar, Mölndals Energi, elservicen i garagen, villkor för att få ladda, lagar och förordningar, försäkringar, framtidssäkerhet, ekonomi, vem betalar vad, vem äger vad, återställning, lösningsalternativ, köpa eller göra själv, lastbalansering, laddboxar.